Villkor för medlemskap.


1. Ordningsregler

Medlem är skyldig att följa de ordningsregler och trivselregler som gäller för träningslokalen liksom att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och utrustning som meddelas såväl skriftligen som muntligen av anläggningens personal.


2. Minimiålder

Lägsta tillåtna ålder för träning i träningslokalen är 15 år. Barn och ungdomar under 15 år får ej vistas i gymlokalerna förutom i de träningsanläggningar där det finns Ungdomskort. Personer mellan 15 och 17 år får bli medlemmar om medlemskap godkänns av målsman.Personer under 18 år får endast teckna autogiromedlemskap om målsman betalar och står för angivet konto. Uppgifter lämnas under rubriken:

ANNAN BETALARE.


3. Priser

Concept Motion förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter inför varje ny avtalsperiod. Besked om justeringar skall meddelas medlem senast 30 dagar före den nya avtalsperioden börjar löpa.


4. Frysningar

Vissa avtalstyper ger möjlighet till s k frysning av träningsperioden. Frysperioden skall därvid anges och perioden skall uppgå till minst 30 dagar och max 3 månader. Medlem måste personligen skriva på en blankett om frysning innan perioden påbörjas. Närmare information om vilka regler som gäller för frysning meddelas vid respektive träningsanläggning.


5. Överlåtelse

Medlem har möjlighet att överlåta sitt medlemsavtal. Överlåtelse kan dock endast ske till person som själv haft rätt att teckna den avtalstyp som överlåts. Medlemsavtal som överlåtits en gång kan inte överlåtas ytterligare gånger. Vid överlåtelse uttages administrativ avgift. Concept Motion äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal på annan utan medlemmens godkännande.


6. Uppsägning

Uppsägning av avtal kan endast ske till avtalstidens slut. Uppsägningstiden är 30 dagar. Uppsägning sker via mail till din träningsanläggning.


7. Uteslutning

Vid grovt avtalsbrott från medlems sida, exempelvis upprepade brott mot ordnings/autogiroregler eller anvisningar från anläggningens personal, otillåten överlåtelse eller utlåning av medlemskap etc äger anläggningen rätt att utesluta medlem. Vid upptäckt/misstanke om doping sker omedelbar avstängning. Uteslutning innebär att medlem inte äger rätt att träna på anläggningen under resterande del av avtalsperioden samt under den tid som Concept Motion beslutar. Medlem är emellertid skyldig att erlägga träningsavgift för resterande avtalstid.

8. Återkallat autogiro

För det fall medlem avslutar sin giroöverföring under löpande avtalsperiod kvarstår medlems betalningsskyldighet för resterande medlemsavgifter. Concept Motion äger därvid rätt att också ta ut en administrativ avgift om 500 kronor. Concept Motion äger rätt att utesluta medlem som inte betalar träningsavgift.

9. E-post

Medlem som lämnat sin e-postadress till Concept Motion och godkänt utskick genom kryss i rutan på medlemsavtalet medger att information skickas till medlem från Concept Motion eller din träningsanläggning. Medlem kan när som helst återkalla sitt samtycke till epost utskick genom att maila Concept Motion. Kontaktuppgifter finns på framsidan av avtalet.


10. Företagsabonnemang

Medlem som tecknat företagsabonnemang äger inte rätt att överlåta sitt medlemskap utan skriftligt godkännande från såväl företaget som Concept Motion . Upphör medlemmens anställning övergår medlemskapet till personligt medlemskap enligt då gällande prislista.


11. Skadefall

Concept Motion ansvarar inte för skador på medlems eller annan besökares tillhörigheter på grund av stöld, inbrott eller av annan orsak. Concept Motion ansvarar inte heller för personskador som drabbar medlem på grund av olycksfall eller annan besökares agerande.

Medlem är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att medlem kan träna på anläggningen utan risk för sin hälsa. All träning och vistelse på anläggningen sker på medlems egen risk och ansvar.


12. Dataskyddsförordningen

Concept Motion lagrar med automatik databehandling samtliga ifyllda uppgifter till en databas. Dessa uppgifter behandlas av Concept Motion enligt Dataskyddsförordningen. Medlem ger genom att underteckna medlemsavtal sitt samtycke till sådan databehandling. Genom att godkänna med ett X i avsedd ruta godkänner medlem utskick av reklam och erbjudanden om olika tjänster och träningskort. För att återkalla ett godkännande maila Concept Motion.

13. Foto

Fotografering kan ske under olika event arrangerade av träningsanläggningen eller av andra men där träningsanläggningen deltar, i syfte att publiceras i tex våra sociala medier, hemsida och reklam. Vill du inte vara med på bild så vill vi att du meddelar detta.

 

 

Medgivande - Autogiro
Medgivande om uttag.
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring till denne. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag  mig även till gentemot banken.
-Jag medger att betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.
-Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande gäller också om jag får annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot.
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att detta kan innebära att betalningar inte blir utförda.En påminnelsefaktura inkl. påminnelseavgift skickas till mig och mitt medlemskap spärras till fakturan (inkl. andra eventuellt obetalda skulder) är betalda.

Insättning.
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Tre (3) stycken dragningsförsök genomförs varje månad, den 27:e, 28:e och 29:e. Infaller dessa datum på helgdag sker dragning närmast kommande bankdag.

Återkallelse av medgivande.

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom att meddela betalningsmottagaren.

Bankens godkännande.

Jag accepterar att banken skall godkänna mitt konto att använda för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro.

Banken får men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kundförhållandet förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från mitt konto utan att ha välgrundande skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall avbryta min anslutning till autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinerna för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifterna ur bankens register om kontons adress får samarbetas med bankgirocenentralens uppgifter till ett adressregister.

FÖLJ OSS

MEDLEMSVILLKOR

SVERIGES BÄSTA TRÄNING

Gym och kondition i världsklass

Gruppträning för alla åldrar


STC

Glädje, Passion, Personlighet, Proffsighet, Gemenskap